مدراء

اسم : آقای کامران راستی

موضع: رئیس هیئت مدیره

درجة التعليم:

اسم : آقای عزیزاله ایلخانی

موضع: نایب رئیس هیئت مدیره

درجة التعليم:

اسم : آقای علی ابراهیمی

موضع: عضو هیئت مدیره

درجة التعليم:

اسم : آقای عزیزاله هادی پور

موضع: عضو هیئت مدیره

درجة التعليم:

اسم : خانم بهاره ابراهیمی

موضع: عضو هیئت مدیره

درجة التعليم:

كل الحقوق محفوظة.